13 Mart 2009 Cuma

2007-2008 VİZE İŞLETME 4

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

1-işletmelerde çalışanların rolünün değişmesine neden olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
-üretimde makinelerin kullanılmaya başlanması
2-aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin özelliklerinden biridir?
-yönetici olup olmaması fark etmeksizin personelin tümüyle ilgilenmesi
3-aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin insan kaynakları yönetimini etkileyen yönlerinden biridir?
-işletme birleşmelerine neden olması
4-bir insan kaynakları bölümünde genel uzman olarak tanımlanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
-insan kaynakları yöneticisi
5-işin gerektirdiği genel davranışlar yerine başarı veya başarısızlıkla sonuçlanan duruma özgü,somut davranışları ortaya koyan iş analizi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
-kritik olay
6-işe ilişkin tüm görevleri içerdiği için
özellikle iş tanımlarının hazırlanmasında kolaylık sağlayan iş analizi tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
-iş envanterleri
7-iş gerekleri formundaki bilgiler aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesine hizmet eder?
-işe uygun personel özelliklerinin
8- aşağıdakilerden hangisi durum analizi tekniğinin bir özelliğidir?
-farklı işletmelerdeki işlerin birbiriyle karşılaştırılmasına olanak vermesi
9-işletmenin ekonomik amaçlarına ulaşabilmesi için,gerçekleştirilmesi gereken işi fiilen gerçekleştiren iş gücüne ne ad verilir?
- gerçek insan kaynakları ihtiyacı
10-yedek personel ihtiyacı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doğrudan bağlantılıdır?
-devamsızlık oranı
11-bir işletmenin insan kaynakları planlarının etkili olabilmesi için aşağıdakilerden hangisine uygun olarak hazırlanması gerekir?
-uzun dönemli planlarına ve faaliyet planlarına
12-insan kaynakları planlaması geleneksel olarak hangi bölüm tarafından başlatılır ve yönetilir?
-insan kaynakları bölümü
13-iş analizlerinin personel seçme sürecindeki rolü aşağıdakilerden hangisidir?
-adayların iş için uygun olup olmadıklarını anlamayı mümkün kılacak iş tanımlarını ve iş gereklerini hazırlamak
14-personel bulmada işletmenin ve işin adaylara gerçek nitelikleriyle sunumuna ne ad verilir?
-işin gerçekçi ön tanımı
15-aşağıdakilerden hangisi benzetim yoluyla seçim yönteminin bir özelliği değildir?
-her düzeyde aday personele uygulanabilmesi
16- ilgili birim yöneticisi personel seçim sürecinin hangi aşamasında devreye girer?
-mülakat yapılması
17-yeni personelim işletmeye ve işine yönelik endişelerini giderme ve onu bir an önce işletmeye kazandırma çabalarına ne ad verilir?
-oryantasyon
18-aşağıdakilerden hangisi bir işe alıştırma yöntemidir?
-personele işletmeyi tanıtıcı yayınlar sunmak
19-personele işletmenin birimlerinin tanıtıldığı,işletmede izlenen politika ve prosedürlerin açıklandığı,ücretlendirme,eğitim fırsatları,ve güvenlik gibi konularda bilgilerin aktarıldığı işe alıştırma eğitimine ne ad verilir?
-genel işe alıştırma eğitimi
20-başarılı bir işe alıştırma programıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
-personele işletmesi hakkında gereksinim duyduğu tüm bilgileri vermelidir
21-işletmelerin hızla değişen çevreye uyum göstermek için öncelikle yapmaları gereken aşağıdakilerden hangisidir?
-çalışanları eğitmek
22-eğitim faaliyetlerinden tüm çalışanların yararlandırılması hangi eğitim ilkesine dayanır?
-fırsat eşitliği

23-personelin eğitim amacıyla işletmenin farklı bölümlerinde belirli sürelerle çalıştırılması yöntemine ne ad verilir?
-rotasyon

24-personel eğitimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
-katılımcılar eğitim süresince maaş veya ücretlerini almalıdır.

25-amaca ulaşmak için yapılacak etkinliklerde uyulması istenen ilkeler yada kurallara ne ad verilir?
-politikalar

26-çalışanların değerleri ve ihtiyaçları ile iş deneyimleri ve fırsatları arasında en uygun ilişkiyi kurmayı amaçlayan planlama sürecine ne ad verilir?
-kariyer planlama

27-bireylerin kendi iyilikleri ve gelişimleri için bireysel kariyerlerini yönetmeleri hangi kariyer anlayışıyla ifade edilir?
-ben-merkezli

28-aşağıdakilerden hangisi bireysel kariyer geliştirme kaynaklarından biridir?
-iş performansı
29-çalışanların organizasyon içinde bir işten diğerine geçebilmesinin yollarını gösteren çalışmalara ne ad verilir?
-kariyer haritaları

30-tepe yönetimi açısından kritik görülen pozisyonların boşalması durumunda yerini alacak personelin önceden belirlenmesi çalışmalarına ne ad verilir?
-örgütsel yedekleme planları

1 yorum:

Vera Rodmisli dedi ki...

cevap anahtalarını ararken, soruları tek tek google da yazmaya filan baslamıstım. Bloguna düsüverdim. Allah razı olsun :)