13 Mart 2009 Cuma

2007-2008 İŞLETME 4 ARA SINAV SORULARI

MUHASEBE DENETİMİ VE MALİ ANALİZ
1-finansal tablolarda yer alan bilginindoğrluğu ve güvenilirliği nasıl sağlanır?
- genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olması ile.
2- aşağıdakilerden hangisi denetimin tanımında kullanılan kavramlardan biri değildir?
- iç kontrol
3- kanıt ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
- işletme yöneticisi tarafından nesnel olarak elde edilir.
4-bir işletmenin faaliyet yordamlarının ve politikalarının,işletmenin herhangi bir bölümünün etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi amacıyla gözden geçirilmesi aşağıdaki denetim türlerinden hangisini ifade eder?
-faaliyet denetimini
5-bankaların işletmelere kredi vermeden önce yaptırdıkları denetim ne tür bir denetimdir?
-özel amaçlı denetim
6-mali tablolardaki bilgilerin doğruluğu ve yeterliliği konusundaki denetçi görüşü aşağıdakilerden hangisi ile oluşturulur?
-mali tablolardaki bilgilerle ilgili yeterli ve geçerli kanıt toplanmasıyla.
7-türkiye de mali tabloların bağımsız denetimini yapabilmek için aşağıdakilerden hangisine gereksinim duyulmaz?
-sermaye piyasasından izin almaya
8-türkiye de denetçinin uzmanlığını belirleyen ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
-denetçinin 3568 sayılı yasayla belirlenen eğitim koşulunu sağlaması
9-aşağıdakilerden hangisi,denetçinin mesleki kişiliği ile ilgili genel kabul görmüş standartlardan biri değildir?
-görüş bildirme
10-aşağıdakilerden hangisi muhasebe ilkelerinde tutarlılık standardını açıklamaktadır?
-uygulanan muhasebe politika ve yöntemlerinin değişmemesi
11-finansal tablolarda sunulan bilginin finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkileyecek ölçüde yanlış olması aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisi le açıklanır?
-önemlilik
12-denetçinin önemlilik uygulamasında ilk belirlemesi gereken şey aşağıdakilerden hangisidir?
-önemlilik eşiği
13-denetçi “kabul edilebilir yanlışlığı “ hangi amaçla kullanır?
-denetim testlerinin alanını belirlemek
14-aşağıdaki risk kavramları ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
-kontrol riskini denetçi yaratır.
15-çalışma kağıtlarının tipi,niceliği ve kapsamının belirlenmesinde,denetçi aşağıdaki faktörlerden hangisini dikkate almaz?
-denetlenen işletmenin karlılığı
16-“iç kontrol bir örgütteki kişilerin yaptıkları faaliyetler ve onun için sağladıkları imkanlar ölçüsünde başarılıdır” ifadesi,iç kontrol kavramının hangi özelliğini yansıtmaktadır?
-iç kontrolün insanlar tarafından gerçekleştirilmesini
17-bir işletmede yönetimin dürüstlük ve etik değerlere bakış açısı,iç kontrolün temel unsurlarından hangisinin en önemli belirleyicisidir?
- kontrol çevresi
18-denetçi bir işlem grubu veya hesap kalanı için iç kontrolün tamamen etkisiz olduğuna karar verirse,bu aşağıdakilerden hangisinin %100olduğu anlamına gelir?
-kontrol riskinin
19-denetçinin bir hesap kalanı veya işlem grubundaki önemli bir hatayı,uyguladığı tüm testlere rağmen bulamaması ihtimaline ne ad verilir?
-bulgu riski
20-aşağıdakilerden hangisi örnekleme dışı riski oluşturmaz?
-temsili olmayan bir örneklemin elde edilmesi
21-aşağıdakilerden hangisi istatistiksel olmayan örneklemedir?
-olasılığa dayanmayan örnekleme
22-denetçinin bir tutardaki yanlışlığı veya iç kontrol yordamlarındaki bir ihlali görmedeki başarısızlığına ne ad verilir?
-örnekleme dışı risk
23-denetçinin bir evren içindeki hataların toplam parasal tutarı hakkında sonuçlara varmasına olanak veren örnekleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
-parasal birim örneklemesi
24-maddi doğruluk testlerinin amaçlarına hizmet eden ve yıl sonunda yapılan testler aşağıdakilerden hangisidir?
-analitik prosedürler
25-denetçi denetime ilk olarak hangi finansal tablonun kalemlerini baz alarak başlar?
-bilanço
26-denetçinin hazır değerler grubunun denetiminde titiz davranmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
-hile ve yolsuzluğa karşı en riskli kalemler olması
27-aşağıdakilerden hangisi borçlara ilişkin bir uygunluk testi değildir?
Tahakkuk etmiş tüm ücretlerin,faizlerin vergi ve sosyal güvenlik kesintilerinin yeniden hesaplanması
28-müşteri ile denetçi arasındaki anlaşmazlıklarda kanıt olarak kullanılan mektuba ne ad verilir?
-müşteri beyan mektubu
29-aşağıdakilerden hangisi bilanço sonrası olayların gözden geçirilmesi aşamasında yapılmaz?
-denetçiye verilen sözlü beyanları doğrulamak
30- mali tablolarda tam açıklama kavramına hiç uyulmamışsa denetçi ne tür görüş bildirir?
-olumsuz görüş

Hiç yorum yok: